Българска Академия на Науките: http://www.bas.bg/

Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания към БАН: http://www.iber.bas.bg/?q=bg

 Институт по океанология към БАН „Проф. Фритьоф Нансен“: http://io-bas.bg/

Институт за гората към БАН: https://fri.bas.bg/

Лесотехнически университет, София: https://ltu.bg/bg/

Българският антарктически институт:  https://bai-bg.weebly.com/