LTER EU BG 005 “ПЕТРОХАН-ПОНОР”

„Петрохан-понор“ заема част от територията на  учебно-опитно горско стопанство (УОГС) Петрохан към Лесотехнически университ. Разположено е на севернитe склонове на Западна Стара планина (Берковски Балкан) с обща площ 7 192 ха. Релефът е типичен планински, стръмен с дълбоковрязани речни долини и вторични водосбори. Най-ниската надморска височина е 350 м, а най-високата: 1900 м. Сайт „Петрохан Понор“  е с координати: 23°04′ С и  23°13′ И и 1470 м надморска височина. Района се характеризира с умереноконтинентален климат. Вегетационния период на най-ниската надморска височина е с продължителност около 5,5 месеца със средна годишна температура 8¬9° С и средногодишна сума на валежи 600-750 мм. В средните планински участъци вегетационният период е с продължителност около 4-5 месеца със средна годишна температура 5,5¬7°С и средногодишна сума на валежи 850-1000 мм. Хидроложката мрежа е гъста: реки Бързия, Кадийска, Гаванещица и др. с постоянен целогодишен воден отток. Преобладаващ почвен тип за района е кафяви горски почви (Distric-Eutric-Cambisols) върху гранитна базична скала със среднадълбочина на появения слой 80 см, киселинност на почвения разтвор 4,5- 6,0 рН единици, съотношение C/N: 12-14 и съдържание на азот  в почвата около 1%. Основената дървесна дървесна растителност е представена от обикновен бук (species Fagus sylvatica L.) –  81,7 %, бял бор (Pinus sylvestris L. ) – 5,8 %, обикновен смътч (Picea abies (L.) Karst) – 4,0 %, обикновен габър (Carpinus betulus L.) – 3,7 % и други широколистни видове около 2%. Защитената част като източник за питейна вода е висока – 74, 4%. Средни параметри: запас:  1 989 695 м3; запас за хектар: 298 м3; общ годишен прираст: 24271 м3; пртираст за хектар: 3,64 м3.

Метаданни: https://deims.org/3d8dd081-e6c5-4233-b2bb-7a353bcab094

 • Налични данни

Сайта е предвиден за изучаване на реакцията на дървесната растителност в условия на климатичните промени и създаване на научни прогнози и оценки за ефекта и риска за здравето, жизнеспособността и адаптивността на насажденията. Екосистемни изследвания: биоразнообразие, хидрохимия, физиология, фитопатология, дендрохронология, се провеждат от 1986 г. Провежданите научни изследвания са в областите: фотосинтеза, транспирация, първична биопродукция, прираст, химия на валежи, оценка на риска от атмосферни замърсители. Хидрохимичните изследвания са съсъредоточени върху отлагания на открито и под дървесния склоп на букови и смърчови насаждения.

 • Инфраструктура

Сайтът не разполага със стационар, няма и специализирана лаборатория. За целите на проучванията се използват мобилни уреди за анализ, временни колектори, външни лабораторни услуги.

 • Свързани проекти
 1. Влияние на атмосферните отлагания върху биопродуктивността на смърчови насаждения, ЛТУ, 2014-15.
 2. Запаси и роля на мъртва биомаса в горски екосистеми на обикновен бук в Западна Стара планина, ЛТУ, 2016-17 г.
 3. Влияние на концентрацията на СО2 в атмосферата върху жизнеността и биопродуктивността на бука (Fagus sylvatica L.) в етапа на оформянето на социалните класове, МОН, 2012-2014.
 4. Физиологични аспекти на естественото възобновяване в букови гори. ЛТУ-НИС, 2017-2018.
 5. Промени в асимилационната активност, водния режим и състоянието на антиокислителната защитна система, индуцирани от буковия скокльо Orchestes fagi L. при обикновен бук на територията на УОГС ”Петрохан”, 2015-2016.
 6. Адаптационни изменения в гори от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) след сеч или природно нарушение, ЛТУ, 2019-2020.
 7. Осигуряване на база данни с цел докладване на критични натоварвания за киселинност, азот, сяра и тежки метали за България, ИАОС-ПУДООС, 2016-18.
 8. Дендроархеология – създаване на хилядолетни скали за датиране на материалното културно наследство на Балканите, ФНИ, 2017–2020 г.
 9. Дендрохронологичен анализ за здравословното състояние на издънкови дъбови гори, 2019-2020.
 10. Environmental quality and pressures assessment across Europe: the LTER network as an integrated and shared system for ecosystem monitoring(EnvEurope), Life+Programme – LIFE08 ENV/IT 000399.
 11. eLTER – Интегрирана Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социо-екологични изследвания, договор № 654359, финасиран по Програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия.
 12. Subalpine forest development in Bulgaria under climate change; Funding from the Bulgarian-SWISS cooperation Programme funded by the Swiss national science foundation and the Bulgarian Ministry of Science and Education. 2013-2016; Project code: D02-16/18.01.2013 (IZEBZO143109).
 13. Natural disturbances and dynamics in pristine Norway spruce (Picea abies Karst) forests, National Science Fund of Bulgaria. Project code: DMU02/22/2009.
 14. Natural dynamics, structure and natural disturbances in Beech and mixed beech-conifer forests in Bulgaria. Project funded by the Science and Research Fund of the University of Forestry, 2018-2019.
 15. Natürliche Dynamik von Lawinenschutzwäldern, Project funded by the Velux Foundation, Switzerland; 2006-2011.

 

 • Библиография
 1. Anev S, 2016. Comparative study on physiological potential of Pinus sylvestris L. and Pinus bungeana Zucc. ex Endl. to grow in Bulgarian urban parks. Foresry Ideas, 22(2): 188-197, ISSN:1314-3905.
 2. Anev S, 2016. Gas-exchange dynamics within the crown of Norway spruce. Forestry Ideas, 22(1): 43-48, ISSN:1314-3905.
 3. Anev S, Georgieva S, Dimitrova-Mateva P, Chaneva G, 2015. Effect of beech weevil (Orchestes fagi L.) infestation on photosynthesis and water regime of common beech (Fagus sylvatica L.) leaves. Journal of Bioscience and Biotechnology, special edition: 235-238, ISSN:1314-6246.
 4. Anev S, Ivanova A, Tzvetkova N, Panayotov M, Yurukov S, 2016. Stomatal control on photosynthesis in drought-treated subalpine pine saplings. Genetics and Plant Physiology, 6(1-2): 43-53, ISSN:1314-6394.
 5. Anev S, Tzvetkova N, 2018. Gas-exchange response of Norway maple (Acer platanoides L.) and Silver lime (Tilia tomentosa Moench) saplings to forest thinning. Foresry Ideas, 24(2): 201-207, ISSN:2603-2996.
 6. Anev S., Damyanova S., Tonchev T. , Tzvetkova N. Transmittance coefficient of leaves from different crown parts of young beech (Fagus sylvatica L.) trees. Silva Balkanica, 2015, 16(2), 53-59.
 7. Tzvetkova N, Anev S, 2012. Chapter 5. Physiological activity and net primary productivity of young beech forests In: Mirchev S (Ed.), Bioproductivity of beech forests. University of Forestry, Sofia, pp. 60-91. ISBN:978-954-332-099-8 (In Bulgarian).
 8. Tonchev, T., Dimitrova, V., Dimitrov, M., Mihov, I. 2012. Investigation of the aboveground phytomass and annual growth of the beech forests. Forestry Ideas, vol. 18, No. 2.
 9. Damyanova S., Fikova R. An assessment of heavy metal impact on aquatic ecosystems using a critical loads approach. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, 2017, 70(1), 81-90.
 10. Damyanova S. Chemical composition of a dead wood biomass in beech communities. Journal of BioScience and Biotechnology, 2017, 85-88.
 11. Damyanova S. Evaluation of atmospheric deposition at spruce stands in Bulgaria. Procedings of the International Conference on Application ofInformation and Communoication Technilogy and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2015), 2016, 710-713.
 12. Damyanova S. Precipitation Element Fluxes at Mountain Beech Stands. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, 2015, 68(11), pp. 1393-1400.
 13. Dimitrova. 2015. Floristic investigations of spruce (Picea abies (L.) Karst.) stands in West Balkan Mountain, Bulgaria, Journal Sustainable Development, vol. 4 (25), pp.108-112.
 14. Dimitrova. Biomass in the herbaceous layer of spruce (Pinaceae) forest stands in Bulgaria Phytologia Balkanica, 22 (2): 155 – 160.
 15. Tonchev, Yavor Poryazov, V. Dimitrova. 2015. Aboveground biomass for norway spruce stands in western Balkan Range. International scientific confеrence “Forestry: Bridge to the Future”, 6-9.05. 2015, Book of Abstracts.
 16. Dimitrova V., Tashev A., 2019. Medical plants on the territory of Petrohan Training and Experimental Forest Range, Bulgaria. conspec. sci., vol. 84, No. 1 (37-46).
 17. Zafirov, N., G. Kostov, 2019. Main stress factors in coppice oak forests in Western Bulgaria. Silva Balcanica, vol. 20 (1), pp. 37–52.
 18. Zafirov, N., K. Banev, 2018. Dynamics of the health status of coppice oak forests in Southwestern Bulgaria. Seminar of Ecology 2018 with International Participation, April 26–27, 2018, Sofia, Bulgaria.
 19. Bräuning A., M. De Ridder, N. Zafirov, I. García-González, D. P. Dimitrov, H. Gärtner. 2016. Tree-ring features: Indicators of extreme event impacts. IAWA Journal, 37 (2), pp. 206–231.
 20. Cailleret, M., S. Jansen, E.M.R. Robert, L. Desoto, T. Aakala, J.A. Antos, B. Beikircher, C. Bigler, H. Bugmann, M. Caccianiga, V. Čada, J.J. Camarero, P. Cherubini, H. Cochard, M.R. Coyea, K. Čufar, A.J. Das, H. Davi, S. Delzon, M. Dorman, G. Gea-Izquierdo, S. Gillner, L.J. Haavik, H. Hartmann, A.-M. Hereş, K.R. Hultine, P. Janda, J.M. Kane, V.I. Kharuk, T. Kitzberger, T. Klein, K. Kramer, F. Lens, T. Levanic, J.C. Linares Calderon, F. Lloret, R. Lobo-Do-Vale, F. Lombardi, R. López Rodríguez, H. Mäkinen, S. Mayr, I. Mészáros, J.M. Metsaranta, F. Minunno, W. Oberhuber, A. Papadopoulos, M. Peltoniemi, A.M. Petritan, B. Rohner, G. Sangüesa-Barreda, D. Sarris, J.M. Smith, A.B. Stan, F. Sterck, D.B. Stojanović, M.L. Suarez, M. Svoboda, R. Tognetti, J.M. Torres-Ruiz, V. Trotsiuk, R. Villalba, F. Vodde, A.R. Westwood, P.H. Wyckoff, N. Zafirov, J. Martínez-Vilalta, 2017. A synthesis of radial growth patterns preceding tree mortality. Global Change Biology, vol. 23 (4), pp. 1675–1690.
 21. Panayotov, M., Gogushev, G., Tsavkov, E., Vasileva, P., Tsvetanov, N., Kulakowski, D., Bebi, P. (2017). Abiotic disturbances in Bulgarian mountain coniferous forests – an overview. Forest Ecology and Management 388: 13-28; doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.10.034
 22. Kulakowski, D., Seidl R., Holeksa J., Kuuluvainen T., Nagel T., Panayotov M., Svoboda M., Thorn S., Vacchiano G., Whitlock K.,Wohlgemuth T, Bebi P. (2017) A walk on the wild side: Disturbance dynamics and the conservation and management of European mountain forest ecosystems. Forest Ecology and Management 388: 120-130; doi: dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.07.037
 23. Panayotov, M., N. Tsvetanov, G. Gogushev, E. Tsavkov, T. Zlatanov, S. Anev, A. Ivanova, T. Nedelin, N. Zafirov, N. Aleksandrov, A. Dountchev, P. Vasileva, V. Shishkova, B. Stoyanov, N. Sotirova, A. Vatov, P. Bebi and S. Yurukov. (2016). Mountain coniferous forests in Bulgaria – structure and natural dynamics. University of Forestry and Geosoft, Sofia, 332 pp, ISBN: 978-954-332-146-9
 24. Panayotov, M., Kulakowski, D., Tsvetanov, N., Krumm, F., Berbeito, I., Bebi, P. (2016). Climate extremes during high competition contribute to mortality in unmanaged self-thinning Norway spruce stands in Bulgaria. Forest Ecology and Management 369: 74-88.
 25. Panayotov, M., Bebi, P., Tsvetanov, N., Alexandrov, N., Laranjeiro, L. and Kulakowski, D. (2015). The disturbance regime of Norway spruce forests in Bulgaria. Canadian Journal of Forest Research, Vol. 45(9): 1143-1153, doi: 1143-1153, 10.1139/cjfr-2014-0505.
Отговорна институция:

Лесотехнически Университет

Адрес: Бул. „Св. Климент Охридски“ №10, 1797 София, БЪЛГАРИЯ

Телефони: +359 2 91907/ 350

Факс: +359 2 8622830

Интернет страница: https://ltu.bg/bg/

 

Координатор на сайта:

Доц. д-р Соня Дамянова

Телефони: +359 86 839 493

Електронна поща: sonya_damyanova@abv.bg