Научноизследователски сайтове в мрежата LTER-BG

Понастоящем, българската мрежа LTER e изградена от 9 сайта и прилежащите им инфраструктури. Местата обхващат основните биогеографски райони и покриват някои от основните екосистемни типове в страната: Горски – 4 (“Беласица” – гори доминирани от обикновен кестен, “Петрохан-понор” и “Плана”- главно букови и смесени гори и  “Юндола” – иглолистни гори); Морски макросайт – 1 (Черно море); Крайбрежна зона – 1 (Созополски залив); Повърхностни стоящи води – 1 (езерото Сребърна) и водни течения – 1 (река Места). Българската Антарктическа база „Свети Климент Охридски“, която се намира на остров Ливингстън, попада извън националните граници, но е управлявана изцяло от български изследователски персонал. Този сайт има особено стратегическо и политическо значение и неговата научна програма силно подкрепя изследванията върху изменението на климата и влиянието му върху екосистемите.

В зависимост от прилаганият изследователски подход, инфраструктурата, данните и потребителите им, сайтовете имат различенчен статус и класификация в рамките на европейската мрежа LTER-Europe (https://deims.org/network/bulgaria-lter-bulgaria). Към настоящият момент, освен стандартни и оперативни площадки, в България има два потенциални сайта: „Плана” – в близост до голяма градска зона и планината Беласица, перспективни като платформа за социо-екологични изследвания (LTSER), които се развиват към по-висока категория. Също така, има и един новопредложен горски сайт – “Парангалица”, който се подготвя за приемане в Националната мрежа и LTER-Europe.

Горски сайтове:

  • Беласица
  • Петрохан-Понор
  • Плана
  • Юндола

Сайтове в повърхностни стоящи води:

  • Сребърна

Сайтове във водни течения:

  • река Места

Морски сайтове:

  • Макросайт Черно море

Сайтове в крайбрежната зона:

  • Созополски залив

Антарктически сайтове:

  • остров Ливингстън, Българската Антарктическа база