LTER EU BG 006 “СОЗОПОЛ – ЧЕРНО МОРЕ”

Бургаски залив, разположение на Созополски залив и
Натура 2000 сайт BG0000146 – Плаж Градина – Златна рибка

 

Сайтът е част от мрежата Натура 2000 в България (Сайт BG0000146 – Плаж Градина-Златна рибка). Общата му площ е 1246.75 хa, със сухоземна и морска част (82.95% от общата площ). Морската част се състои от полузатворения Созополски залив, скалистите брегове на островите Св. Иван и Св. Петър и полуострова на гр. Созопол. Сайта поддържа съществуването на разнообразни растителни и макроводораслови съобщества, морски треви, гръбначна и безгръбначна фауна, и включва различни крайбрежни местообитания. Ключовите морски местообитания в зоната са 1110 – Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини (934 ha), и 1170 – Рифове с кафяви, червени и зелени макроводорасли (97 ha). В сухоземната част от особена важност е местообитанието “Влажни понижения между дюните”. В морската част на зоната, в южния Созополски залив се намират някои от най-големите находища на национален подтип 1110-1 “Подводни ливади с морски треви” в района, както и на 1170 – Рифове с кафяви, червени и зелени макроводорасли, които се намират в относително добро екологично състояние и имат добри перспективи за постигане и поддържане на благоприятно природозащитно състояние по критериите на Директивата за местообитанията на ЕС (Директива 92/43/EEC). Сайтът е подложен на силно въздействие от различни антропогенни дейности от гр. Созопол, както и от туризма и риболовната индустрия в района.

Метаданни: https://deims.org/04c70bae-b13c-4df5-bbdb-dc2be9e9d411

 • Налични данни

Научноизследователска дейност в рамките на сайта се провежда от 1983 г. Основните изследвания включват морски екологични проучвания в плитката крайбрежна зона; дългосрочен функционален мониторинг на крайбрежните морски екосистеми; оценка на услугите, предоставяни от морските екосистеми; оценка на антропогенните натиски и въздействия в крайбрежната зона, включително еутрофикация и замърсяване с въглеводороди; оценка на екологичното състояние на екосистемите и разработване и прилагане на индекси за екологична оценка; молекулярни изследвания, базирани на ДНК баркодиране; прилагане на научен подход при управлението на крайбрежните екосистеми и рибните ресурси, популационна динамика и екосистемно моделиране (Ecopath).

 

 • Инфраструктура

 Сайтът се поддържа от персонала на Лабораторията по Морска Екология – една от полевите станции на ИБЕИ-БАН, базирана в град Созопол, в южната част на българското черноморско крайбрежие. Лабораторията е оборудвана с необходимите полеви и лабораторни уреди за извършване на изследвания върху биоразнообразието и функционирането на крайбрежните морски екосистеми. Лабораторията разполага с оборудване за общи екологични изследвания, химическа лаборатория, микроскопи, стереомикроскопи и работилница. Основно научноизследователско оборудване: спектрофотометър и уреди за пробонабиране и анализ на вода и седименти, комбиниран инструмент за измерване на pH/разтворен кислород/проводимост (WTW), микроскопи и оборудване за фитопланктонни и микробиологични изследвания, уред за in situ измерване на хлорофил-а/температура/дълбочина. Лабораторията разполага с леководолазна екипировка и малък плавателен съд, подходящ за работа в крайбрежната зона.

 

 • Свързани проекти и научни сътрудничества

Свързани проекти:

 1. Н-2020 – eLTER – 2015-2019 (http://www.lter-europe.net/elter) – Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социоекологични изследвания (European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure“. ДОГОВОР №
 2. FEMA – 2016-2017 (http://marine.freshwater-ecoservices-bg.eu/index.php/bg/) – Картиране и оценка на морските екосистеми и техните услуги в българските черноморски води, EEA Grants.
 3. ЕЕA – 2015-2017 (http://eeagrants.org/programme/view/BG03/PA02) – Methodological assistance for ecosystems assessment and biophysical valuation“. Norway grant BG03.PDP2.
 4. FP7-PERSEUS – 2012-2016 (http://www.perseus-net.eu/site/content.php) – Policy-orientated marine Environmental Research for the Southern European Seas“, ДОГОВОР №
 5. FP7COCONET – 2012-2016 (http://www.coconet-fp7.eu/) – Towards COast to COast NETworks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential“, ДОГОВОР № 287844.
 6. FP7WETLANET – 2009-2012 (http://www.wetlanet.org/) – Enhancing research potential by strengthening a local network of laboratories for studying wetland ecosystems functioning, restoration and management“, ДОГОВОР № 229802
 7. FP7-BS-SCENEUPGRADE – 2009-2011 (http://www.blackseascene.net/) – Up-grade Black Sea Scientific Network“, ДОГОВОР № 226592.
 8. National Science Fund-Bulgaria ФНИ – 2009-2011 – Екологичен статус на екосистеми по българското черноморско крайбрежие и връзка със структурата и състоянието на съобщества на макроводорасли и морски треви (р. Cystoseirа и р. Zostera) – Договор 218/2008).
 9. ПУДООСМОСВ – 2012-2013 – „Разширяване на екологичната мрежа НАТУРА 2000 в българската черноморска акватория за преодоляване на средната недостатъчност по отношение на морските местообитания 1110 „Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини” и 1170 „Рифове„ и видовете 4125 Alosa immaculatа, 1349 Tursiops truncatus и 1351 Phocoena phocoena и частично попълване на научни резерви за местообитание 1180 „Подводни структури, образували се под действието на просмукващи се газове” и вид 1349 Tursiops truncatus в съответствие със заключенията на европейския тематичен център по биоразнообразие от Биогеографския семинар за Черно море, 15 юни 2010г., Бриндизи“, Договор 7976/04.04.2011. 2011-2012.

Научни сътрудничества:

INTERREG-RECONNECT – 2018-2020 (https://reconnect.hcmr.gr/) – Regional cooperation for the transnational ecosystem sustainable development. Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”.

Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture, Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), Management Agency of Dodecanese Protected Areas, Department of Biological Sciences, University of Cyprus, Department of Fisheries and Marine Research, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment, Faculty of Natural Sciences, University of Tirana, International Centre for Research on the Environment and the Economy (ICRE8).

 

 • Библиография
 1. Karamfilov, V., D. Berov, P. Panayotidis. 2019. Using Zostera noltei biometrics for evaluation of the ecological and environmental quality status of Black Sea coastal waters. Reg. Stud.Mar.Sci., 27.
 2. Berov, D., V Todorova, L Dimitrov, E Rinde, Ventzislav Karamfilov. 2018. Distribution and abundance of phytobenthic communities: Implications for connectivity and ecosystem functioning in a Black Sea Marine Protected Area. Estuarine, Coastal and Shelf Science 200, 234-247.
 3. Klayn, S and V. Karamfilov.2018. Performance and Level of Agreement of Macrozoobenthic Indices in the Shallow Coastal Area of the Southern Bulgarian Black Sea (Burgas Bay). Acta Zool. Bulgarica 70 (1): 89-99.
 4. Dahl, M., Deyanova, D., Gütschow, S., Asplund, M.E., Lyimo, L.D., Karamfilov, V., Santos, R., Björk, M., Gullström, M. 2016. Sediment properties as important predictors of carbon storage in Zostera marina meadows: A comparison of four European areas. PLoS ONE 11 (12): e0167493. doi: 10.1371/journal.pone.0167493.
 5. Berov, D., Hiebaum, G., Vasilev, V., Karamfilov, V. 2016. An optimised method for scuba digital photography surveys of infralittoral benthic habitats: A case study from the SW Black Sea Cystoseira-dominated macroalgal communities. Underwater Technology 34 (1): 11-20. doi: 10.3723/ut.34.011.
 6. Holmer, M., Georgiev, V.G., Karamfilov, V.K. 2016. Effects of point source of untreated sewage waters on seagrass (Zostera marina and Z. noltii) beds in the South-Western Black Sea. Aquatic Botany 133: 1-9. doi: 10.1016/j.aquabot.2016.05.001.
 7. Caruso, G, La Ferla, R, Azzaro,… , Karamfilov, V, …….et al. 2015.. Microbial assemblages for environmental quality assessment: Knowledge, gaps and usefulness in the European marine strategy framework directive. Critical Reviews in Microbiology, Taylor & Francis, 2015, ISSN:1040-841X, DOI: 10.3109/1040841X.2015.1087380, 1 – 22.
 8. Crise, A., Kaberi, H., J. Ruiz, A. Zatsepin, E. Arashkevich, M. Giani, A.P. Karageorgis, et al. 2015. A MSFD complementary approach for the assessment of pressures, knowledge and data gaps in Southern European Seas: The PERSEUS experience. Marine Pollution Bulletin, 95 (1):  28 – 39, DOI:10.1016/j.marpolbul.2015.03.024.
 9. Kopf, A, Bicak, M, Kottmann, R, Schnetzer, J, Kostadinov, I, …….., Karamfilov, V, Glöckner, FO. 2015. The ocean sampling day consortium. Giga Science, 4:27, BioMed Central Ltd, 2015, ISSN:2047-217X, DOI:10.1186/s13742-015-0066-5.
 10. Panaiotov, Stefan, Ivan Simeonovski, Victoria Levterova, Karamfilov, V., et al. 2015. Two-Year Monitoring of Water Samples from Dam of Iskar and the Black Sea, Bulgaria, by Molecular Analysis: Focus on Mycobacterium spp.. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12, MDPI – Open Access Publishing, 2015, ISSN:1660-4601, DOI:10.3390/ijerph120707430, 7430 – 7443.
 11. Todorova N., R. Mironova, V. Karamfilov. 2014. Comparative molecular analysis of bacterial communities inhabiting pristine and polluted with polycyclic aromatic hydrocarbons Black Sea coastal sediments. Marine Pollution Bulletin 83: 231-240.
 12. E, V. Karamfilov, G. Hiebaum. 2012. Determination of PAH in the Black Sea water by GC/MS following preconcentration with solid-phase extraction. Ecol. Chem. Eng S. 19 (3): 393-403; DOI: 10.2478/v10216-011-0029-4.

 

Отговорна институция:

Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания,

Българска Академия на Науките

Адрес: Ул. „Майор Юрий Гагарин” №2, 1113 София, БЪЛГАРИЯ

Телефон: +359 2 871 71 95 / +359 2 871 91 38

Факс: +359 2 870 54 98

Електронна поща: iber@iber.bas.bg

Интернет страница: http://www.iber.bas.bg/

 

Координатор на сайта:

Доц. д-р Венцислав Карамфилов

Електронна поща: ventzi.karamfilov@iber.bas.bg