LTER EU BG 007 “СРЕБЪРНА”

Езерото Сребърна е разположено в Североизточна България на десния бряг на река Дунав (44º07N, 27º04E; UTM grid NJ 08 и MGRS NJ0560085000) между 391 и 393 речен километър. Езерото е разположено в карстово понижение заобиколено от три хълма.  Хипер-еутрофното езеро, биосферен и поддържан резерват, изключителна държавна собственост, а прилежащите терени са частна собственост или общинска собственост. Търговският риболов и косенето на тръстика, папур и друга водна растителност в резервата е прекратено през 1975 г. Оттогава природните ресурси не се използват. През 1975 г. езерото Сребърна е обявено за влажна зона с международно значение по Рамсарската конвенция, за „Паметник на световното културно и природно наследство“ през 1983 г., През 1977 г. е утвърден за биосферен резерват по програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. От 1989 г. защитената територия е „Орнитологично важно място” поради изключително богатата си орнитофауна и най-вече поради гнезденето на почти застрашените видове в световен мащаб (NT, IUCN категория) къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) и белоока потапница (Aythya nyroca). През 80-те години на миналия век езерната екосистема претърпява значителни промени довели до силна еутрофикация и ускорена сукцесия. Основните причини са прекъснатата връзка с река Дунав (поради построената през 1948 г. дига), изпомпване на подземни води, както и промени в земеделските практики в водосборния басейн. Възстановителните дейности, извършени през 1993-1994 г. и особено построяването на изкуствения каналът, който свързва езерото с река Дунав, водят до постепенното възстановяване на езерото. Всички тези събития повлияха на биоразнообразието на резервата.

Растителността на биосферния резерват Сребърна е представена главно от вкоренени хидрофитни, хигрофилни, хигромезофилни, мезофилни и мезоксерофилни съобщества (ценози), които играят важна роля за поддържане на оптимален екологичен баланс на водните и сухоземни екосистеми в езерната територия. Типове местообитания съгласно EUNIS: Повърхностни стоящи води (C1), постоянни еутрофни езера, язовири и блата (C1.3), крайбрежни зони на вътрешни влажни зони (C3), богати на видове хелофитни съобщества (C3.1), тръстикови масиви и високи хелофити, различни от захарна тръстика (С3.2).

 

 • Налични данни

 В сайта “Сребърна” се извършват мониторингови изследвания (не всяка година) основно за установяване на промените в сухоземните и водни съобщества и екологичните условия, необходими за тяхното дългосрочно опазване. Популацията на къдроглавия пеликан в гнездовата колония се наблюдава ежегодно от 1955 г. насам, като същите процедури за мониторинг се прилагат и за различните видове птици, които се размножават в чапловата колония (от 1958 г., също не всяка година). През периода 1998-2006 г. редовно се извършва хидрологичен и хидробиологичен мониторинг, включващ ежемесечна регистрация на нивото на водата, хидрохимични изследвания, както и фитопланктон, зоопланктон, зообентос и вземане на проби от риба, измерване на първичната продукция. Данните за водното ниво на езерото са от 1991 г. насам. Наблюдават се и консервационно значимите и редки видове птици гнездящи в резервата.

 • Инфраструктура

Институтът за биоразнообразие и екосистемни изследвания – Българска академия на науките (ИБЕИ-БАН) разполага с полеви станции и Лабораторен и образователен център в с. Сребърна, в непосредствена близост до Биосферния Резерват „Сребърна“. В полевата станция и лаборатория се извършват хидробиологични, микробиологични и орнитологични изследвания. Изложбата в образователния център има три аквариума, 2 терариума и постери. Полевата станция се намира в къща в село Сребърна (област Силистра). В къщата има 3 спални, две кухни, две бани и складова пространство. В близост до къщата има и градина с няколко овощни дървета и зеленчуци. Станцията разполага с лабораторен микроскоп оборудван с камера, планктонни мрежи, уред за набиране на дънни проби, пластмасова лодка и компютърна конфигурация.

 • Свързани проекти

 

 1. 2008 – 2012: Biological Diversity of Wetlands Aquatic Ecosystems on the Flooding Terrace of the Lower Danube and Optimization of the Ecosystem Functions in Conditions of Climatic Changes (National Science Fund under the Contract No DO 02-352/2008) – Project leader: Dr L. Pehlivanov
 2. 2009-2012: Biological diversity of aquatic ecosystems in wetlands of flood plain of the Lower Danube regarding optimization of ecosystem functions under global climate change. Funded by NSF (DО 02-352/2009). Leader: Dr L. Pehlivanov
 3. 2009-2012: WETLANET – Enhancing research potential by strengthening a local network of laboratories for studying wetland ecosystems functioning, restoration and management; funded by FP7 EC (FP7 CSA – SUPPORT ACTION, GA 229802). Coordinator: Prof. DSc B. Georgiev
 4. 2014-2015: Актуализиране на план за управление на поддържан резерват „Сребърна“ и разработване на план за управление на защитена местност „Пеликаните“, включително и всички необходими геодезически заснемания. Финансиран по ОПОС (ОПОС-20-УПРР/17.04.2). Координатор от ИБЕИ: доц. д-р Л. Пехливанов. Партньори: „СТРОИТЕЛ“ ООД, „ДАЯ РАЙЗИНГ“ ЕООД, „ЙОАНА 05“ ЕООД
 5. 2013-2015: Сравнение на системите „влажни зони – река Дунав“ в Унгария и България във връзка с тяхното биоразнообразие, функциониране, услуги, консервация и управление. Ръководител от българска страна: проф. д-р Р. Калчев.

 

 • Библиография

 

 1. Ihtimanska, M, Ilkova, J, Michailova, P. Biodiversity of family Chironomidae (Diptera) in Srebarna Lake (North-East Bulgaria) and genome instability of some species from genus Chironomus Meigen, 1803. Ecologia Balkanica, 2018, ISSN:1313-9940, SJR:0.123
 2. Borisova, P., Varadinova, E., Kerakova, M., Kazakov, S., Stoichev, S., Uzunov, Y., Pehlivanov, L. (2014) Seasonal changes in benthic communities of the Srebarna Lake (Northeast Bulgaria): habitat perspective. Acta Zoologica Bulgarica, 66(2): 239-245.
 3. Uzunov Y, Georgiev BB, Varadinoiva E, Ivanova N, Pehlivanov L, Vasilev V (Eds) (2012) Ecosystems of the Biosphere Reserve Srebarna Lake. Sofia, Professor Marin Drinov Academic Publishing House, vi + 218 pp ISBN 978-954-322-543-3
 4. Kraleva E., M. Pavlova, E. Mazo Bedia, P. Borisova, L. Pehlivanov (2012) Water quality of springs alongside Srebarna Lake: preliminary chemical analysis. Journal of Water Chemistry and Technology Volume 19 4, 639–647, ISSN 1898-6196, DOI: 10.2478/v10216-011-0046-3.
 5. Varadinova, E., Borisova P, Pehlivanov, L., Uzunov, Y. (2012) Macroinvertebrate communities of the Srebarna Lake Biosphere Reserve: Species diversity, abundance and modeling of the ecological status – In: Uzunov et al. (Eds) Ecosystems of the Biosphere Reserve Srebarna Lake, Sofia, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House: 93-114.
 6. Kalchev R.K. V. P. Vasilev V. Tzavkova M. B. Beshkova. 2012. Changes of water transparency, plankton primary production and chlorophyll-a in the course of Srebarna Lake recovery_ In: Uzunov et al.(Editors) “Ecosystems of the Biosphere Reserve Srebarna Lake”, Professor Marin Drinov Academic Publishing House, Sofia 2012: 57-69.
 7. Varadinova EB, Pechlivanov LZ, Stoichev SA, Uzunov YI (2011) Recovering and succession of the species diversity of macrozoobenthos in Srebarna Biosphere Reserve (North-East Bulgaria). Acta Zoologica Bulgarica 63(1): 85-95.
 8. Shukerova, S, D. Kirin, V. Hanzelova (2010). Endohelminth communities of the perch, Perca fluviatilis (Perciformes, Percidae) from Srebarna Biosphere Reserve, Bulgaria. Helminthologia 42, 2, 99- 104 p.
 9. Beshkova M.B, Kalchev R.K.,.Vasilev V, Tsvetkova R.L. 2008 Temporal and spatial changes of the phytoplankton abundance and structure in the Biosphere Reserve Srebarna (Northeastern Bulgaria) in relation to some environmental variables – Acta zool.bulg. 2, 165-174.
 10. Beshkova, M., R. Kalchev, L. Pehlivanov, V. Vassilev. Phytoplankton composition and abundance in Srebarna Lake and adjacent temporary wetlands (Bulgarian floodplain of the lower Danube River). In: 38th IAD Conference “Large River Basins – Danube meets Elbe. Challenges – Strategies – Solutions”, 22–25 June 2010, Dresden, Germany.
 11. Мичев, Т., Н. Камбурова (съст.). 2012. План за действие за опазване на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) в България 2013-2022 г. София, МОСВ. (качен на сайта на МОСВ) Утвърден от МОСВ със заповед: РД-888/28.11.2012 г.
 12. Pehlivanov, L., Pavlova, M. (2009) State and succession of the ichthyofauna in the antropogenous modified environment of the Srebarna Lake (Danube floodplain, North-East Bulgaria). – Sc. Annals of DDI, vol. 15: 35-40.
 13. Kalchev R., V. Vasilev, G. Hiebaum, V. Tzavkova, L. Pehlivanov (2007) Recovery of the Srebarna Lake – experience and perspectives. – Journal of Balkan Ecology, 10(2): 117-130.
 14. Michev, T., B. B. Georgiev, A. V. Petrova & M. P. Stoyneva (Editors). 1998. Biodiversity of the Srebarna Biosphere Reserve. Checklist and bibliography. Sofia, Co-published by Context & Pensoft, ivx + 130 pp.
 15. Beshkova M., R. Kalchev, V. Vasilev, G. Hiebaum, V. Tzavkova, 2009. Changes of the phytoplankton assemblage and related characteristics in the Srebarna Lake (Northeastern Bulgaria) after restoration activities._In: COST action 869 “Mitigation options for nutrient reduction in surface water and groundwatres”, 06 – 08 May 2009 Keszthely, Hungary (http://www.cost869.alterra.nl/Hungary/Hungary_proceedings.pdf)
 16. Василев В., Р. Василев, П. Янков, Н. Камбурова, Й. Узунов, Л. Пехливанов, Б. Георгиев, Г. Попгеоргиев, Б. Асьов, С. Аврамов, Р. Ценова. Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013–2022. Българска фондация биоразнообразие, София. https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/Nature/Natura%202000/RAMSAR/plan18062014.pdf
 17. Актуализиран План за управление на поддържан резерват „Сребърна”. МОСВ, РИОСВ гр. Русе. 2014.

http://www.riosv-ruse.org/images/zastiteni_teritorii/PU_Srebarna__1-6_14.11.2016.pdf

 1. Дисертация:„Фаунистични, екологични и зоогеографски проучвания на твърдокрилите насекоми от сем. Carabidae от поддържан резерват „Сребърна““ (научна специалност „Ентомология“, шифър 01.06.14) – Докторант на самостоятелна подготовка от Лесотехнически университет: ас. Николай Дянков Коджабашев.

 

Отговорна институция:

Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания,

Българска Академия на Науките

Адрес: Ул. „Майор Юрий Гагарин” №2, 1113 София, БЪЛГАРИЯ

Телефон: +359 2 871 71 95 / +359 2 871 91 38

Факс: +359 2 870 54 98

Електронна поща: iber@iber.bas.bg

Интернет страница: http://www.iber.bas.bg/

 

Координатор на сайта:

Доц. д-р Лъчезар Пехливанов

Електронна поща: luchezarpehlivanov@gmail.com

Помощник координатор:

Гл. ас. д-р Невена Иванова

Електронна поща: nevena759344@gmail.com