LTER EU BG 003 “МОРСКИ МАКРОСАЙТ ЧЕРНО МОРЕ”

Черноморските райони в мрежата LTER включват три акватории: пред н. Калиакра, н. Галата с Варненски залив (Северно черноморско крайбрежие) и пясъчна банка Кокетрайс (за бентосни съобщества) – южно крайбрежие. Те са избрани от една страна на базата на наличието на исторически данни и от друга въздействието на еутрофикация/замърсяване.

 

 • Сайт „Калиакра“ е част от зона по НАТУРА 2000, BG0000573 „Комплекс Каликра“. Акваторията на Калиакра е повлияна от еутрофикацията основно причинена от втока на р. Дунав. Локалните антропогенни дейности са незначителни, ограничени в развитието на аквакултури за черна мида и изграждането на ветрогенератори, населението е малобройно, липсват добре развита промишленост и големи пристанища. Районът е обявен за природен резерват през 1941 г., чийто териториален обхват е актуализиран със Заповед на Министъра на ОСВ N РД-767/ 6.10.2014. на обща площ от 687,5 ха. Резерват Калиакра е единствения български резерват, обхващащ морска акватория – ивица море с ширина 500 м и дължина 8 км, включващ местообитанията на изчезналия вид тюлен-монах в Черно море.

 

 • Нос Галата и Варненски залив – сайтът е подложен на дългогодишен много спектърен натиск от местни дейности като индустрия, туризъм, пристанищна активност, урбанизация, системата Белославско-Варненско езеро – пример за каскада, въвеждаща нутриенти и замърсители от химическата индустрия (от Девня), селското стопанство, пречиствателните станции и прилежащите пристанища. Варненски залив се характеризира със специфичен хидрологичен, хидрофизичен режим; не голяма дълбочина; неограничена обмяна с морето на изток, връзка с Варненско езеро чрез два канала на запад, което рефлектира върху биоразнообразието и биотата като цяло.

 

 • Пясъчна банка Кокетрайс, втората морска акватория обявена за защитена, е уникално местообитание за бентосните съобщества. Тук те се отличават с изключително разнообразие в сравнение с околните местообитания на тинесто дъно в Бургаски залив. Важен район за размножаване на някои дънни видове риби. Налични са приоритетни за опазване типове природни местообитания съгласно директивата за хабитатите на ЕС (1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини). Площ 760 ха е обявена за защитена местност със Заповед на Министъра на ОСВ N РД-54/01.02.2001 г.

 

 

 • Налични данни

 Основните теми са изследването на морската биология и екология в крайбрежните и шелфовите райони, дългосрочен мониторинг, прилагане на РДВ и РДМС, разработване на индикатори и класификационни системи за оценка на състоянието на екосистемата по отношение на европейските директиви. Налични са: Хидрофизични данни (Темепратура, Соленост); Хидрохимични данни (Кислород, хранителни вещества) и Хидробиологични данни (Фитопланктон, Хлорофил а, Макрофитобентос, Макрозообентос, Зоопланктон, Риби, Молекулярна таксономия).

 

 • Инфраструктура

Център на макросайт Черно море е Институтът по океанология – БАН, Варна, България. Материалната база в Института по океанология-БАН включва: Изследователски кораб “Академик” с химически и биологични лаборатории на борда; Лаборатория „Морска биология и екология, Лаборатория „Молекулярна таксономия и екология на морските организми”, Лаборатория „Ихтиология”, Лаборатория „Химия на морето”; съответно експедиционно и лабораторно оборудване към тях.

 

 • Свързани проекти и научни сътрудничества

Свързани проекти:

 1. Мониторинг на крайбрежни и морски води в периода 2012-2018 за изпълнение на задължения по извършване на мониторинг на Черно море, на основание чл.171, ал. 2, т.3 от Закона за водите Варна (Споразумения с МОСВ)
 2. East and South European Network for Invasive Alien Species – A tool to support the management of alien species in Bulgaria, ESENIAS-TOOLS, Contract № Д-33-51/30.06.2015
 3. Phytoplankton cysts – coded „memory“ and „potential“ for biodiversity and blooms in the Black Sea, Scientific Research Fund, Contract № ДН01/8 /16.12.2016
 4. Integrated European infrastructure for long-term ecosystem and socio-ecological research eLTER Договор № 654359, финансиран по Програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия
 5. EMODnet Seabed Habitats
 6. ISMEIMP, Investigations on the State of the Marine Environment and Improving Monitoring Programs developed under MSFD, Program BG02
 7. IRIS, FP 7 – Integrated Regional monitoring Implementation Strategy in the South European Seas, Contract No 07.0335/2013/659540/SUB/C2
 8. PERSEUS, FP7 – Policy – oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas, Contract No 287600
 9. DEVOTES, FP7 – DEVelopment Of innovative Tools for understanding marine бiodiversity and assessing good Environmental Status,Contract No 308 392, 2012-2016
 10. CoCoNet, FP7 Towards COast to COast NETworks of marine protected areas ( from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential, Grant agreement №: 287844
 11. MISIS – MSFD, FP7 – Guiding Improvements in the Black Sea Integrated Monitoring System Grant agreement 07.020400/2012/616044/SUB/D2 FP7
 12. WISER, FP7 – Water bodies in Europe: Integrative Systems to assess Ecological status and Recovery
 13. EC PHARE – Integral monitoring of Bulgarian Black sea costal zone Durankulak-Rezovo
 14. ARCАDIS Euroconsult – EVD Project “Support for BSBD for implementation of the Water Framework Directive, Bulgaria – Sediment composition, Phytoplankton, Chlorophyll “a”, Macrozoobenthos” – EVD Project/ ARCADIS Euroconsult
 15. Support to the Black Sea Basin Directorate for implementation of the Water Framework Directive, Bulgaria – Macrophytе study – EVD Project/ ARCADIS Euroconsult
 16. SESAME Integrated Project Southern European Seas: Assessing and modeling Ecosystem changes – 6 FP, EC
 17. MPAs The development of an indicative ecologically coherent network of sub-tidal Marine Protected Areas in Bulgaria and Romania – EUCC
 18. PLANCOAST Integrated Maritime Spatial Planning (Baltic, Adriatic and the Black Sea) – INTERREG III, CADSES
 19. TWReferenceNET Management and sustainable development of protected transitional waters – INTERREG III, B CADSES
 20. THRESHOLDS Thresholds of Environmental Sustainability – 6 FP, EC
 21. BLACK SEA SCENE Black Sea Scientific Network – 6 FP, EC
 22. ECOLAS – Evaluation of the impact from land-based activities on the marine & coastal environment, ecosystems & biodiversity in Bulgaria

Научни сътрудничества:

 • EuroARGO – European infrastructure for Argo floats
 • EUROFLEETS – Alliance of European research fleets
 • JERICO – Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatory
 • SeaDataNet – Pan-European infrastructure for ocean and marine data management
 • PESI- A Pan-European Species Directories Infrastructure
 • IPBES – Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
 • EMODNet – The European Marine Observation and Data Network
 • ODINBLACKSEA – Ocean Data and Information Network for the Black Sea Region

 

 • Библиография
 1. BSC, 2008. State of the Environment of the Black Sea (2001-2006/7). Edited by Temel Oguz. Publications of the Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution (BSC) 2008-3, Istanbul, Turkey, 448 pp.
 2. Chartosia, N., Anastasiadis, D., Bazairi, H., Crocetta, F., Deidun, A., Despalatović, M., Di Martino, V., Dimitriou, N., Dragičević, B., Dulčić, J., Durucan, F., Hasbek, D., Ketsilis-Rinis, V., Kleitou, P., Lipej, L., Macali, A., Marchini, A., Ousselam, M., Piraino, S., Stancanelli, B., Theodosiou, M., Tiralongo, F., Todorova, V., Trkov, D., Yapici, S.. New mediterranean biodiversity records (July 2018). Mediterranean Marine Science, 19, 2, Hellenic Centre for Marine Research, 2018, ISSN:1108393X, 398-415. DOI: 10.12681/mms.18099
 3. Doncheva V., O. Hristova, B. Djurova, , E. Trifonova, V. Todorova. Organic enrichment in the bulgarian black sea coastal sediments based on geochemical indicators,. 2018, ISSN:1314 – 0957, 186-194
 4. Doncheva, V., Todorova, V., Valchev, N., Teaca, A., Muresan, M., Populus, J., Vasquez, M., Manca, E.. Mapping seabed habitats in EMODnet – the Black Sea case. Proc. of 14th Int. Conf. on Marine Sciences and Technologies – Black Sea’2018, Varna, Bulgaria, 2018, ISSN:1314 – 0957, 239-24. DOI:10.7546/IO.BAS.2018.3
 5. Dzhembekova, N., Urusizaki, S., Moncheva, S., Ivanova, P., Nagai, S.. 2017. Applicability of massively parallel sequencing on monitoring harmful algae at Varna Bay in the Black Sea. Harmful Algae, 68, 2017, 40-51. DOI: 10.1016/j.hal.2017.07.004
 6. Ivanov, L, Konovalov, S, Melnikov, V, Mikaelyan, A, Yunev, O, Basturk, O, Belokopytov, V, Besiktepe, S, Bodeanu, N, Bologa, A, Cociasu, A, Diakonu, V, Kamburska, L, Kideys, A, Mankovsky, V, Moncheva, S, Nezlin, N, Niermann, U, Petranu, A, Shalovenkov, N, Shuskina, E, Salihoglu, I, Senichkina, L, Uysal, Z, Vedernikov, V, Yakubenko, V, Yakushev, E, Yilmaz A., 1998. Physical, chemical and biological data sets of the TU Black Sea Data Base: Description and evaluation.. ECOSYSTEM MODELING AS A MANAGEMENT TOOL FOR THE BLACK SEA,, VOL 1, 47, Kluwer Academic Publishers, 11-37
 7. Ivanova, P. P., Trayanova, A., Stefanova, K., Stefanova,E., Raykov, V., Doncheva, V.. Population status of some alien species in Varna Bay,Bulgarian Black Sea coast (2015-2016). Acta zoologica bulgarica, 9, 2017, ISSN:0324-0770, 73-83.
 8. Jaspers C., Huwer B., Antajan E., Hosia A., Hinrichsen H., Biastoch A., Angel D., Asmus R., Augustin C., Bagheri S., Beggs S. E., Balsby T. J. S., Boersma M., Bonnet D., Christensen J. T., Dänhardt A., Delpy F., Falkenhaug T., Finenko G., Fleming N. E. C., Fuentes V., Galil B., Gittenberger A., Griffin D. C., Haslob H., Javidpour J., Kamburska L., Kube S., Langenberg V. T., Lehtiniemi M., Lombard F., Malzahn A., Marambio M., Mihneva V., Mihneva V., Niermann U., Isinibilir M., Zekiye O., Özdemir B., Pitois S., Reusch T. B. H, Robbens J., Stefanova K., Thibault D., Veer H. W. van der, Vansteenbrugge L., Walraven L., Woźniczka A.. Ocean current connectivity propelling the secondary spread of a marine invasive comb jelly across western Eurasia. Global Ecology and Biogeography, John Wiley & Sons Ltd, 2018, ISSN:1466-8238, 1-14. DOI: 10.1111/geb.12742
 9. Kamburska L., Shiganova T., Stefanova K., Moncheva S., Dowell M., 2006. Interannual variations in the summer distribution of the invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi A. Agassiz in the Black Sea, Proceedings of the Workshop on “Understanding and modelling the Black Sea ecosystem in support of marine conventions and environmental policies”, A. K. Stips, W. Schrimpf [Eds.], EUR 22176 EN, 8-14.
 10. Konsulova, Ts., Tasev V., Todorova V., Konsulov A. 2003, “The Effect of Bottom Trawling on mussel beds along the Bulgarian Black Sea coast.” Proc. Second Int. Conf. “Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea: Similarities and Differences of Two Interconnected Basins”, Tubitak Publ., (Ed. A. Yilmaz), pp. 888-896.
 11. Langmead O., McQuatters-Gollop A., Mee L.D., Friedrich J., G, Todorova V. Recovery or decline of the Black Sea: A societal choice revealed by socio-ecological modelling. Ecological Modelling, 220, 21, 2009, ISSN:0403-3800, 2927-2939 DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2008.09.011
 12. Moncheva S., Gotsis-Skretas O., Pagou K., Krastev A., 2001. Phytoplankton Blooms in Black Sea and Mediterranean Coastal Ecosystems subjected to Anthropogenic Eutrophication: similarities and differences. Estuarine, Coastal and Shelf Science (2001) 53, 281-295. DOI: 10.1006/ecss.2001.0767
 13. Moncheva S., Doncheva V., Kamburska L., 2001. On the long-term response of harmful algal blooms to the evolution of eutrophication off the Bulgarian Black Sea coast: are the recent changes a sign of recovery of the ecosystem the uncertainties. In: Proceedings of IX International conference on “Harmful Algal Blooms”, Hobart, Tasmania; G.M.Hallegraff et al., Eds. (UNESCO-IOC, Paris, 2001), pp. 177-182.
 14. Moncheva S., Dontcheva V., Shtereva G., Kamburska L., Malej A., Gorinstein S., 2001. Application of eutrophication indices for assessment of the Bulgarian Black Sea coastal ecosystem ecological quality. III Black Sea Int. Conf. Environmental Protection technologies for coastal areas, Varna, Bulgaria, Book of Proceedings, 71-82
 15. Moncheva S., Gorinstein Sh., Shtereva G., Katrich E., Toledo F., Arancibia P., Goshev I. and S. Trakhtenberg, 2003. Seasonal variability of phytoplankton in Varna Bay. Phytochemical Analysis, 14, 245-250. DOI: 10.1002/pca.711
 16. Moncheva I., S. Moncheva, N. Slabakova, V. Alexandrova, V. Doncheva, 2008. Tourism Industry Impacts on the Black Sea Ecosystem along the Bulgarian Coast – “The Good, The Bad and The Ugly”, In: Proceeding of 1st Biannual Scientific Conference “Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond”, 8-10 May 2006, Istanbul, Turkey, 1022-1036.
 17. Moncheva S., Racheva E., Kamburska L., D’Hernoncourt J., 2012. Environmental and management constraints on tourism in Varna Bay, Bulgarian Black Sea coast. Ecology and Society 17(3): 35. DOI: 10.5751/ES-05107-170335
 18. Moncheva S., Stefanova K, Doncheva V. Hristova O., Dzhurova B., Racheva E., 2015. Plankton indicators to inform Eutrophication Management. Proceedings of Twelfth International Conference on the Mediterranean coastal environment. MEDCOAST, Mediterranean Coastal Foundation, 351-362
 19. Moncheva, S., Stefanova, K., Doncheva, V., Slabakova, N. Mavrodieva, R., 2012. Plankton features for assessment of western Black Sea ecosystem. Proceedings of eleventh international conference on marine science and technologies. „Black Sea’ 2012“, October 4th-6th, Varna, Bulgaria, 74-81. ISSN 1314-0957
 20. Moncheva S., Todorova V., et. al. 2013. Initial assessment of the marine environment – Bulgaria in art. 8 of MSFD 2008/56/EC and NOOSMV (2010)
 21. Piontkovski S.A., Fonda-Umani S., Stefanova K., Kamburska L., De Olazabal A., 2011 An Impact of Atmospheric Anomalies on Zooplankton Communities in the Northern Adriatic and Black Seas. International Journal of Oceans and Oceanography ISSN 0973-2667 Volume 5, Number 1, pp. 53-71
 22. Prodanov K., S. Moncheva, A. Konsulov, L. Kamburska, Ts. Konsulova, K. Dencheva. 2001. Recent ecosystem trends along the Bulgarian Black Sea coast. Proceedings of Institute of Oceanology, IO-BAS, v.3, 110-127.
 23. Stefanova K., V. Todorova, L. Kamburska, K. Dencheva, 2005 – “The Black Sea ecosystem in front of Bulgarian coast – research review and contemporary state”. Petrova A. (Ed.) “Recent state of biodiversity in Bulgaria – problems and perspectives”, 447-468, Bulgarian Bioplatform, Sofia (in Bulgarian).
 24. Strong J., Andonegi E., Bizsel K. C., Danovaro R., Elliott M., Franco A., Garces E., Little S., Mazik K., Moncheva S., Papadopoulou N., Patrício J., Queiros M., Smith C., Stefanova K., Solaun O., 2015. Marine biodiversity and ecosystem function relationships. The potential for practical monitoring applications.. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 161, ELSEVIER. DOI: 10.1016/j.ecss.2015.04.008
 25. Todorova V., Konsulova Ts., 2003. Community pattern and differentiation of soft sediments macrofauna of the Bulgarian Black Sea shelf. Acta zoologica bulgarica, 55 (3), 81-96.
 26. Todorova V., Konsulova Ts., 2008. Ecological State Assessment of Zoobenthic Communities on the North-Western Black Sea Shelf – the Performance of Multivariate.
 27. Velikova V., Moncheva S., Petrova D., 1999. Phytoplankton dynamics and red tides (1987–1997) in the Bulgarian Black Sea. Water Science and Technology, 39 (8), 27-36. DOI: 10.1016/S0273-1223(99)00184-5.
 28. Yunev O., J. Carstensen, S. Moncheva, A. Khaliulin, G. Ærtebjerg, S. Nixon. Nutrient and phytoplankton trends on the western Black Sea shelf in response to cultural eutrophication and climate changes. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 74, ISSN:0272-7714, 63-76. DOI: 10.1016/j.ecss.2007.03.030.

 

 • Фотогалерия

Отговорна институция:Институт по Океанология, Българска Академия на НаукитеАдрес: Ул. „Първи май“ №40, 9000 Варна, БЪЛГАРИЯ

Телефон: +35952370484

Факс: +35952370483

E-mail: office@io-bas.bg

Интернет страница: http://www.io-bas.bg/

Координатор на сайта:

Доц д-р Кремена Стефанова

Електронна поща: stefanova@io-bas.bg