LTER EU BG 008 “ЮНДОЛА”

Експерименталният и научно-изследователски сайт „Базенишки дол” съществува от 1965 г., простира на площ от 321 ха и е част от Експерименталната зона (773,8 ха). Основното предназначение на експерименталната зона е провеждането на дългосрочни хидрологични, екологични и лесовъдски проучвания. Всъщност, площта на цялото учебно-експериментално горско стопанство е обект на разнообразни лесовъдски проучвания от създаването на предприятието до наши дни.

Учебно-експерименталната гора „Юндола” е център за дългосрочни комплексни екологични, хидрологични и горскостопански проучвания в смесените иглолистни гори. Експерименталният вододел, площадките за управление на горите на два склада, постоянните пробни и експериментални площадки, насаждения и и други експериментални обекти се използват при проучвания на екологията и управлението на смесени иглолистни горски екосистеми.

Според климатичното разделение в региони зоната на станцията попада изцяло под среднопланинската част на планинския климатичен регион на преходния континентален подрегион на европейския континентален климатичен регион.

Метаданни: https://deims.org/06ac231a-71e6-45a5-a15b-7c17875303e8

 • Налични данни

В учебно-експерименталното горско стопанство „Юндола” са провеждани множество различни екологични проучвания относно: условията на сайта и класификация на сайта; натрупване и разлагане на горските опад; растежа и развитието на горите; флористична класификация на горите на TEFE; взаимодействието между минерални торове и горски екосистеми и оценка на риска от замърсяване на околната среда в резултат от прилагането на азотни торове и интензивен мониторинг на горските екосистеми.

Изследвания на физическите параметри на средата в експерименталната площ са направени и публикувани веднага след нейното създаване (Florov and Donov, 1965). Проучването обхваща морфологията и основните свързани с водата физични и химични свойства на почвата, както и основните климатични параметри. Данните от това проучване допълват информацията за условията на сайта, при които смесените иглолистни гори в България се появяват, растат и развиват..

Наличната хидрологична информация на сайт Юндола е систематизирана в специално създадена информационна база данни за почти 40 години, която съдържа данни за денонощните водни количества и валежи, температурата на въздуха и годишният отток.

Освен основната цел на сайта – изучаването на процесите на образуване на течен и твърд отток с акцент върху ролята на горските екосистеми и факторите на управление на иглолистните гори, там се извършват и много други проучвания, експерименти, обучение на ученици и групово проучване от всички компоненти на горските екосистеми. Например, характеристики на почвената и горската постилка, горските насаждения и тяхното регенериране, химия на оттока и биохимия на листната маса, торене, влиянието на технологията на дърводобив върху водоснабдяването, опазването на почвата , растежни функции на горите, валежите.

Резултатите от хидрологичните изследвания са анализирани и обобщени от Kitin (1988), Rafailov & Kitin (1995), Rafailova (2004) и др. Получени са някои много важни резултати и са направени важни заключения, като: количеството и разпределението на валежите и оттока (модул и коефициент на оттока) във водосборите с компонент на южното и северното излагане; динамиката на оттока в зависимост от режимите на валежи през текущата година и предходните години; параметрите на оттока в зависимост от хидрографските характеристики на частичните вододели.

От началото на 1997 г. в сайта се провежда интензивен мониторинг на горските екосистеми. Изследването е в рамките на Международната програма за сътрудничество за „Оценка и мониторинг на горските екосистеми“ – ниво II (Интензивен мониторинг) по международна методология (Ръководство на ICP, 1998). Проучването обхваща метеорологичните параметри, замърсителите на въздуха, отлаганията, почвите, растителните съобщества, листния анализ, видовите показатели и обезлистването на дърветата.

 • Инфраструктура

Експерименталнитя изследователски сайт „Базенишки дол” с Експериментална станция „Проф. Боян Биолчев ”, съществуват от 40 години. Разполагат с лаборатории и основно лабораторно оборудване.

 • Библиография
 1. Biolchev, As., P. Pimpirev, B. Kitin. 1970. Hydrological investigations at the test section of the G. St. Avramov Training Experimental Forest Enterprise, Research Works of the Bulgarian Forestry Engineering Institute, Volume 18.
 2. Gergov, G., E. Rafailova. 2003. Formation and regularity of the river flow in a forested mountain region. In Proceedings of Workshop on Mountain Hydrology. Bucharest, September 2003.
 3. Gergov, G., E Rafailova. 2004. Hydrological investigations on experimental watershed basins. In Proc. of International Symposium on Earth System Sciences 2004, Istanbul, Turkey
 4. Kitin, B. 1988. Investigations on hydrological and antierosivon role of coniferous forests. Dissertation
 5. Kitin B. E. Rafailova 2000. Precipitation and runoff in stationary investigation in forested catchments. Proceedings of scientific conference “75 years Higher Forestry Education in Bulgaria“ Sofia. pp. 347-349.
 6. Rafailov G. Kitin, B., 1995. 30 years investigations in ecological station in Yundola Training Experimental Forest Enterprise. Proceedings of scientific conference “75 years Higher Forestry Education in Bulgaria. “Sofia. Volume III, 423-429
 7. Rafailova E., 2004. The impact of silvicultural activities on hidrological characteristics of mixed coniferous forests. PhD Dissertation
 8. Rafailova, E. 2003. Experimental hydrological stations in Bulgaria. In Proceedings of International year of mountainous conference: Natural and Socio-economic Effects of Erosion Control in Mountain Regions. Belgrade, 2003.
 9. Rafailova, E. 2005. 40 Years of Ecological and Forestry Studies at the Experimental Area of Training and Experimental Forestry Enterprise “Yundola” In Proc. of International conference – Forest Impact on Hydrological Processes and Soil Erosion, Yundola 5-8 Oct. 2005
 10. Rafailova, E. 2005. Impact of Forestry Activities on Hydrological Processes. In Proc. of International conference – Forest Impact on Hydrological Processes and Soil Erosion, Yundola 5-8 Oct. 2005

 

Responsible Institution:

University of Forestry

Address: 10 Kl. Ohridsky Blv., 1797 Sofia, BULGARIA

Phone: +359 2 91907/ 350

Fax: +359 2 8622830

Website: https://ltu.bg/

 

Site coordinator:

Elena Rafailova, PhD

E-mail: erafailova@yahoo.com