Адрес:  Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска Академия на Науките, Секция „Екосистемни изследвания с Национален център LTER“, ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 2, София 1113, България.

Телефон: +359 2 8717195 / +359 2 8719138

Факс: +359 2 870 54 98

Електронна поща: iber@iber.bas.bg