LTER EU BG 004 “РЕКА МЕСТА”

Река Места (Нестос) извира от Рила планина в южната част на България и тече 230 км през българска и гръцка територия преди вливането си в Северно Егейско море. Сайта обхваща българската част от реката, като централната му точка е с координати  41°45’45.36″С и 23°40’22.44″И.

По смисъла на изискванията на Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО), трансграничната река Места попада в Eкo-регион 7 (Източни Балкани), Западнобеломорски район за басейново управление на водите (гр. Благоевград). Реката се образува от сливането на Бяла и Черна Места над гр. Якоруда, като за нейно начало се приема извора на десния приток – Бела Места, на кота 2240 м н.в. над езеро Грънчар, Източна Рила. Някои от по-големите притоци са реките Доспатска, Изток и Ретиже. Българската част на реката е с дължина от 129 км и площ от 340 050 ха при средна надморска височина на водосбора 1318 м. Обща водосборна площ на р. Места е 2770 км2, а годишния отток при границата възлиза на 39 м3/с. Сайтът се охарактеризира още и с прехвърлянето на водни количества за различни цели в Източнобеломорски и Дунавски райони за басейново управление, наличие на минерални находища и защитени зони. В рамките на сайта влизат елементи от Националната екологична мрежа, а водосборът попада на територията на два национални парка – Рила и Пирин.

В средата на миналия век р. Места е била подложена на тежко органично натоварване от индустриален произход. След спиране на антропогенния импакт (1989 г.), благодарение на мощния самопречиствателен потенциал, още през 1990-1991 г., се регистрира подобрение на екологичната ситуация в реката.

Развитието на екологичната обстановка в р. Места, под Изток може да се подели на два големи периода:  до 1990 г., когато са доминирали условията на тежко органично замърсяване; и след 1990 г., когато речната система е освободена от това натоварване и са реализирани процеси на възстановяване и стабилизиране.

 

 • Налични данни

Река Места е избрана за един от седемте български LTER сайта, поради факта, че е сред най-добре изучените в хидрморфологично, физико-химично и хидробиологично отношение речни системи в България. Реката е избрана за моделен обект, доколкото екологичното й състояние е добре проучено през последните 30 години, в областта на хидрологията, качеството на водата, бентосната безгръбначна фауна – видова и трофична структура, и други елементи за качество.

Сайтът съдържа непериодични, частично систематизирани данни за 30 годишен период по следните показатели: Хидроморфологични:     Скорост на течението, водни количества, водни стоежи, непрекъснатост на водното течение, форма на речното корито и др.; Физикохимични:            Температурни условия, кислороден режим, соленост/ електропроводимост, киселинно-алкална реакция, биогени и др.; Биологични: Фитобентос, макрофити, макрозообентос, рибна фауна.

 

 • Инфраструктура

Сайтът не разполага със стационар, няма и специализирана лаборатория. За целите на проучванията се използват само мобилни уреди за анализ, в това число за измерване на скорост на течение, на основните физикохимични показатели на средата, биогените и биологичните елементи за качество (фитобентос, макрофити, макрозообентос, рибна фауна).

 

 • Свързани проекти и научни сътрудничества

Свързани проекти:

 1. New Education and Decision Support Model for Active Behavior in Sustainable Development Based on Innovative Web Services and Qualitative Reasoning) NaturNet-REDIME (Contract GOCE-CT-2003-004074, EC 6th FP RTD)
 2. Practicability of the invertebrate community structures and fish populations parameters for ecological classification of rivers (project B-1403/MES/NSF)
 3. Development of Methods for Assessment of Minimum Water Flow Protecting the Biodiversity and Ecological Quality of the Running Waters in the Republic of Bulgaria (Project No 787-2239/1999/MOEW)
 4. Setting up the system of biological monitoring of surface water bodies in compliance with the Framework Water Directive 2000/60/EC (Project No 563/2004/MOEW/EEA).
 5. Reference & Intercallibration sites selection and Biological parameters selection relevant to the Framework Water Directive 2000/60/EC (Project No 508/2004/MOEW)
 6. Environmental quality and pressures assessment across Europe: the LTER network as an integrated and shared system for ecosystem monitoring(EnvEurope), Life+Programme – LIFE08 ENV/IT 000399
 7. WETLANET: Improving the scientific potential by building a local network of laboratories to study wetland ecosystems, their functioning, restoration and management (FP7 CSA – SUPPORT ACTION, GA 229802).
 8. FEMA: Mapping and assessment of freshwater ecosystem services in Bulgaria (September 2015-November 2016) -D-33-87 / 27.08.2015, BG03 „BIOLOGICAL DIVERSITY AND ECOSYSTEMS“ PROGRAM under the Financial Mechanism of the EEA 2009-2014
 9. eLTER (European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure), Horizont H2020

 

Научни сътрудничества:

 Екипът, който извършва проучвания върху река Места поддържа сътрудничество с научни колективи от University of Dublin, University of Amsterdam, IFAK Magdebur.

 • Библиография
 1. Passy-Tolar, S. & Lowe, R. 1994. Taxonomy and ultrastructure of Gomphoneismesta sp. nov. (Bacillariophyta), a new epilithic diatom from the Mesta river, Bulgaria. – J. Phycol., 30: 885-891. DOI:10.1111/j.0022-3646.1994.00885.x
 2. Passy-Tolar, S. & Lowe, R. 1995.Gomphoneismesta (Bacillariophyta). II. Morphology of the initial frustules and perizonium ultrastructure with some inferences about diatom evolution. – J. Phycol., 31: 447-456. DOI:10.1111/j.0022-3646.1995.00447.x
 3. Passy-Tolar, S., Pan, Y. & Lowe, R. 1999.Ecology of the major periphytic diatom communities from river Mesta, Bulgaria. – Int. Rev. Hydrobiol., 84(2): 129-174. DOI:10.1002/iroh.199900017
 4. Rusev, B. & Janeva, I. 1994.Hydrobiological and saprobiological characteristic. – In: Mihailov, G. (ed.), Current status of the anthropogenic impacts on the Bulgarian Part of the Mesta River. Final report, MOE/PHARE, Sofia, 125p.
 5. Varadinova, E. & Uzunov, Y. 2002. Recent assessment and long-term changes in the saprobiological state of the Mesta river in South-Western Bulgaria. – J. Envir. Prot. & Ecol., 3(1): 68-75.
 6. Soufi, R., E. Varadinova, Y. Uzunov. 2005. Relation of the Bulgarian Biotic Index to the standardized Indeces for Water quality assessment of the river Mesta (SW Bulgaria). – Comp. rend. Acad. bulg. Sci. 57, 8: 83-86.
 7. Apostolos, A. 2005.The Ichthyofauna from the Bulgarian Sector of the Mesta River. – Actazoologicabulgarica, 57(2): 191-196.
 8. Uzunov, Y., Varadinova, E. & Soufi, R. 2005.Shifts in species diversity of the bottom invertebrates in two southwest Bulgarian rivers. – Proc. of the UNESCO-ROSTE Workshop on Regime Shifts, pp. 188-197. Varna, June, 2005.
 9. Ivanov, P. & Ector, L. 2006.Achnanthidiumtemniskovae sp. nov., a new diatom from the Mesta River, Bulgaria. – In: Ognjanova-Rumenova, N. & Manoylov, K. (eds), Advances in phycological studies. Festschrift in honour of Prof. Dobrina-Temniskova-Topalova, pp. 147-154.Pensoft Publishers, St. KlimentOhridski University Press, Sofia-Moscow.
 10. Soufi, R., E. Varadinova, Y. Uzunov. 2006. Relation of the Bulgarian Biotic Index to the standardized indices for water quality assessment in Bulgaria and some biotic indices used in EC countries: investigation for the Struma river (South-Western Bulgaria). – Acta Zool. Bulg., 58, 2:265-273.
 11. Nuttle, T., P. Salles, Y. Uzunov, E. Varadinova, E. Nakova, E. Cioaca, S. Covaliov, R. Noble, A. Zitek, M. Neumann, A. Bouwer, J. Liem, A.L.R. Caldas. 2006. Navigating a Landscape of Sustainability Concepts: Towards Progressive Learning Routes within and among Qualitative Reasoning Models. – In: Tochtermann, K. and Scharl, A. (eds.) Proc. 20th Int. Conf. Informatics for Environm. Prot. (EnviroInfo 2006), Aachen, Austria, Schaker Verl. ISBN 13: 978-3-8322-5391-9, 585-586.
 12. Varadinova E. 2006. Composition, Dynamics and Indicator Potential of the Functional Feeding Groups of Macrozoobenthos in the Mesta River. PhD thesis, CLGE, BAS, Sofia, 230 p.
 13. Varadinova, E., Soufi, R. & Uzunov, Y. 2006.Macroinvertebrate Trophic Structure as Indicator of the Ecological Status of the River Mesta. – Proc. Int. Symp. Bioprocess systems, pp. I.33-I.43. October 24-26 2006
 14. Varadinova, E., Uzunov, Y. & Soufi, R. 2007. A New Integrated Index for Assessment of the Ecological Status of Rivers as Based on Functional Feeding Groups of the Macrozoobenthos – J. Envir. Prot. Ecol., 4(8):754-762.
 15. Bredeweg, B., P. Salles, A. Bouwer, J. Liem, T. Nuttle, , E. Cioaca, E. Nakova, R. Noble, A.L.R. Caldas, Y. Uzunov, E. Varadinova, A. Zitek. 2008. Towards a structured approach to building qualitative reasoning models and simulations; Ecological Informatics, 1, 3:1-12. DOI:10.1016/j.ecoinf.2007.02.002
 16. Uzunov, Y., Varadinova, E., Yaneva, I., Kumanski, K. & Stoichev, S. 2008. Long-term changes of the bottom invertebrate fauna of the Mesta River in Southwest Bulgaria – Ann. Univ. “St. Kl. Ohridski” (in press).
 17. Vidinova Y, I. Botev, V. Tyufekchieva, T. Nedyalkova, I. Yaneva, B. Zadnepolsli, E. Varadinova.2008. Results of rapid hydrobiological monitoring of watersheds from the East- and West Aegean Sea River Basin Districts in Bulgaria – Acta Zool. Bulg., 2:233-242, ISSN: 0324-0770.
 18. Varadinova, E., Y. Vidinova, V. Tyufekchieva, I. Yaneva. 2008. Trophic structure of macrozoobenthos as measure of water bodies ecological state assessment, Journal of Balkan Ecology, 11, 3, 297-308, ISBN ISSN 1311-0527
 19. Varadinova, Е. R. Soufi, M. Kerakova, Y. Uzunov. 2010. Ecological State Assessment of the Transboundary Mesta River (South-West Bulgaria), Hydrology Conference 2010, The Changing Physical and Social Environment: Hydrologic Impacts and Feedbacks, October 11 – 13, 2010, San Diego, CA, USA.
 20. Кerakova M. 2010.Actual assessment of the ecological status of the Bulgarian part of the Mesta River. – MSc Thesis, Biological Faculty of the University of Sofia, 77 p. (In Bulgarian).
 21. Uzunov, Y, E. Varadinova, I. Yaneva, S. Stoichev, Y. Vidinova, K. Kumanski. 2011. Long-term changes of the bottom invertebrate fauna of the Mesta River in southwestern Bulgaria, Annual de l’universite de Sofia „St. Kliment Ohridski“ Faculte de Biologie Livre 1 – Zoologie,99: 33-52, ISSN 0204-9929
 22. Varadinova, E., M. Kerakova, R. Soufi, M. Aleksandrova, S. Stoichev, Y. Vidinova, V. Tyufekchieva, Y. Uzunov. 2013. Bottom invertebrate communities (the macrozoobenthos): Key biological quality element for ecological classification of the Mesta River basin. – In: (Y. Uzunov, L. Pehlivanov, B. Georgiev, E.Varadinova (eds.). Mesta River: Biological quality elements & Ecological status, Professor Marin Drinov Academic Publishing house, 61-97, ISBN 978-954-322-689-4
 23. Varadinova, E., M. Kerakova, Y. Uzunov. 2013. Mesta River: The trophic structure of the macrozoobenthos. – In: (Y. Uzunov, L. Pehlivanov, B. Georgiev, E. Varadinova (eds.). Mesta River: Biological quality elements & Ecological status, Professor Marin Drinov Academic Publishing house, 97-123, ISBN 978-954-322-689-4
 24. Pehlivanov,L.,A. Apostolou, E. Varadinova, M. Pavlova, M. Vassilev, B. Velkov, M. Kerakova. 2013.Recent Fish Fauna of the Mesta River Basin: Composition, Distribution, and Ecological Quality Assessment. – In: Uzunov, Y. et al. (Eds.). Mesta River: Biological Quality Elements and Ecological State. Sofia, Prof. Marin Drinov Academic Publ. House: 123-132.
 25. Uzunov, Y., L. Pehlivanov, B.B. Georgiev, E. Varadinova (Eds.) (2013). Mesta River: Biological Quality Elements and Ecological State. Sofia, Prof. Marin Drinov Academic Publ. House, vi+136 pp. ISBN 978-954-322-689-4
 26. Кerakova, M., Y. Uzunov, E. Varadinova. 2017. Comparison of Trophic Structure of the Benthic Macroinvertebrates in Three Bulgarian Riverine Water Bodies – Turkish Journal of Zoology, 41:267-277. DOI: 10.3906/zoo-1510-62
 27. Varadinova, Е. & M. Kerakova 2018.Trophic Structure of the Riverine Macroinvertebrates in Type-specific Reference Conditions – Acta zoological bulgarica, Sppl. 12, 101-108.

 

Отговорна институция:

Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания

Българска Академия на Науките

Адрес: Ул. „Майор Юрий Гагарин” №2, 1113 София, БЪЛГАРИЯ

Телефон: +359 2 871 71 95 / +359 2 871 91 38

Факс: +359 2 870 54 98

Електронна поща: iber@iber.bas.bg

Интернет страница: http://www.iber.bas.bg/

 

Координатор на сайта:

Доц. д-р Емилия Варадинова

Електронна поща: emily.varadinova@gmail.com